iSchool Quy Nhơn -Tư vấn, hướng nghiệp 2015

Chiều ngày 24 tháng 3 năm 2015, trường Cao đẳng nghề CNTT iSpace thành phố Hồ Chí Minh có buổi Tư vấn, Tuyển sinh hướng nghiệp cho gần 400 học sinh khối 12 trường iSchool Quy Nhơn.