1800 6030

Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2015 - 2016

Sáng ngày 27/09/2015, Trường THCS VÀ THPT íCHOOLL Long An tổ chức hội nghị Cha mẹ học sinh năm học 2015 - 2016. Tại hội nghị phụ huynh được thông qua báo cáo tổng kế hoạt động hội cha mẹ học sinh năm học...